Hợp nhất Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Hợp nhất Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định Số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017

Nghị định Số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính Phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày có hiệu lực: 01/06/2017

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Ngày có hiệu lực: 10/4/2015

Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016

Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Ngày có hiệu lực: 18/4/2016

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Ngày có hiệu lực: 01/3/2017

QCVN : 01/2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng

Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành: “ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”

Ngày có hiệu lực: 04/4/2008

Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Ngày có hiệu lực: 01/5/2016