TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Để đầu tư xây dựng một công trình có hiệu quả, ngoài chủ trương đầu tư đúng đắn và các yếu tố về tài chính, năng lực điều hành dự án, thì việc hiểu rõ và thực hiện đảm bảo tuân thủ các cơ chế chính sách của nhà nước về đầu tư xây dựng công trình góp một vai trò quan trọng.

Để đầu tư xây dựng một công trình có hiệu quả, ngoài chủ trương đầu tư đúng đắn và các yếu tố về tài chính, năng lực điều hành dự án, thì việc hiểu rõ và thực hiện đảm bảo tuân thủ các cơ chế chính sách của nhà nước về đầu tư xây dựng công trình góp một vai trò quan trọng.

Xem thêm