Đình, chùa Dương Liễu Trại

Công trình: Tu bổ, tôn tạo đình, chùa Dương Liễu Trại

Hạng mục: Nhà tổ

Địa điểm: xã Bình Định, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Chủ đầu tư: Chùa Dương Liễu Trại