TCVN 9210:2012 Trường dạy nghề – Tiêu chuẩn thiết kế

Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày có hiệu lực: 28/12/2012

TCVN 6085:2012 Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế tạo sẵn

Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày có hiệu lực: 28/12/2012

TCVN 6077:2012 Bản vẽ nhà và công trình dân dụng – Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật

Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày có hiệu lực: 28/12/2012

TCVN 6003-2:2012 Bản vẽ xây dựng – Hệ thống ký hiệu. Phần 2: Tên phòng và số phòng

Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày có hiệu lực: 28/12/2012

TCVN 6003-1:2012 Bản vẽ xây dựng – Hệ thống ký hiệu. Phần 1: Nhà và các bộ phận của nhà

Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày có hiệu lực: 28/12/2012

TCVN 5896:2012 Bản vẽ xây dựng – Bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ

Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày có hiệu lực: 28/12/2012

 

TCVN 5686:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Các cấu kiện xây dựng – Ký hiệu quy ước chung

Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày có hiệu lực: 28/12/2012

TCVN 5577:2012 Rạp chiếu phim – Tiêu chuẩn thiết kế

Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày có hiệu lực: 28/12/2012

TCVN 5571:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Bản vẽ xây dựng – Khung tên

Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày có hiệu lực: 28/12/2012