QCVN 04-1:2015/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà ở và công trình công cộng – Phần 1: Nhà ở

QCVN 12:2014/BXD Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

Thông tư số 20/2014/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

Ngày có hiệu lực: 01/7/2015

Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016

Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày có hiệu lực: 01/09/2016

Công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày có hiệu lực: 28/12/2012

TCVN 9412:2012 Mộ và bia mộ – Tiêu chuẩn thiết kế

Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày có hiệu lực: 28/12/2012

TCVN 9411:2012 Nhà ở liên kế – Tiêu chuẩn thiết kế

Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày có hiệu lực: 28/12/2012

TCVN 9369:2012 Nhà hát – Tiêu chuẩn thiết kế

Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày có hiệu lực: 28/12/2012

TCVN 9366-2:2012 Cửa đi, cửa sổ – Phần 2: Cửa kim loại

Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày có hiệu lực: 28/12/2012

TCVN 9366-1:2012 Cửa đi, cửa sổ – Phần 1: Cửa gỗ

Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày có hiệu lực: 28/12/2012