QCVN 07-6:2016/BXD Công trình cấp xăng dầu, khí đốt

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

Ngày có hiệu lực: 01/5/2016

QCVN 07-5:2016/BXD Công trình cấp điện

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

Ngày có hiệu lực: 01/5/2016

QCVN 07-4:2016/BXD Công trình giao thông

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

Ngày có hiệu lực: 01/5/2016

QCVN 07-3:2016/BXD Công trình hào và Tuy nen kỹ thuật

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

Ngày có hiệu lực: 01/5/2016

QCVN 07-2:2016/BXD Công trình thoát nước

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

Ngày có hiệu lực: 01/5/2016

QCVN 07-1:2016/BXD Công trình cấp nước

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

Ngày có hiệu lực: 01/5/2016

Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

Ngày có hiệu lực: 01/5/2016

Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

Ngày có hiệu lực: 01/5/2016

HSMT xây lắp: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ (Mẫu số 02)

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Ngày có hiệu lực: 01/07/2015