Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Ngày có hiệu lực: 15/8/2016

Luật đất đai 2013

Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về đất đai

Ngày có hiệu lực: 01/7/2014

Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Ngày có hiệu lực: 10/12/2015

Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Ngày có hiệu lực: 10/12/2015

Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015

Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày có hiệu lực: 10/02/2016

QCVN 07-10:2016/BXD Công trình nghĩa trang

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

Ngày có hiệu lực: 01/5/2016

QCVN 07-9:2016/BXD Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

Ngày có hiệu lực: 01/5/2016

QCVN 07-8:2016/BXD Công trình viễn thông

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

Ngày có hiệu lực: 01/5/2016

QCVN 07-7:2016/BXD Công trình chiếu sáng

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

Ngày có hiệu lực: 01/5/2016