HSMT xây lắp: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (Mẫu số 01)

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/7/2016

Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)

Ngày hiệu lực: 01/10/2016

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Ngày hiệu lực: 01/08/2015

Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29/6/2016

Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

Ngày hiệu lực: 15/08/2016

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Ngày hiệu lực: 15/08/2014

Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công tnh xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày hiệu lực: 15/05/2016

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Ngày có hiệu lực: 15/08/2016

QCVN 06:2010/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình

Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “An toàn cháy cho nhà và công trình”, mã số QCVN 06:2010/BXD

Ngày hiệu lực: 17/9/2010