TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Thực tế cho thấy quản lý đầu tư xây dựng là công việc đòi hỏi phải có sự phối hợp của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều đối tác và nhiều bộ môn liên quan. Do đó, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cần phải có sự phát triển sâu rộng và mang tính chuyên nghiệp mới có thể đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Thực tế cho thấy quản lý đầu tư xây dựng là công việc đòi hỏi phải có sự phối hợp của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều đối tác và nhiều bộ môn liên quan. Do đó, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cần phải có sự phát triển sâu rộng và mang tính chuyên nghiệp mới có thể đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Xem thêm