Tư vấn giám sát

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình là một trong những công tác rất quan trọng để đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, nhà nước quy định bắt buộc phải thực hiện công tác giám sát trong các dự án xây dựng và khuyến khích thực hiện đối với các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Quy định của Nhà nước về điều kiện của tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ tư vấn giám sát là phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng. Tại Arcoma, yêu cầu đầu tiên đối với các nhân viên tư vấn giám sát là sự bản lĩnh, công tâm và nhiệt huyết.

Để thực hiện dịch vụ Tư vấn giám sát được thuận lợi, đảm bảo công trình được thi công đúng tiến độ, chất lượng theo thiết kế đã được phê duyệt, Ban Giám đốc Arcoma thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các kỹ sư giám sát và các bộ phận trực thuộc liên quan thực hiện dịch vụ tư vấn giám sát theo đúng quy trình đã ban hành.

Xem thêm