Trung tâm dạy nghề và HTND thành phố Hải Phòng

Tên dự án: Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân – Hội Nông dân thành phố Hải Phòng

Chủ đầu tư: Hội Nông dân TP Hải Phòng

Địa điểm thực hiện dự án: Khu nhà ở Anh Dũng VI, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Diện tích sử dụng đất: 8.492,0 m2

Nhà thầu QLDA và TVGS: Arcoma

Nhà thầu tư vấn thiết kế: B.I.C.O

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Thanh niên Hải Phòng

Tên dự án: Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân – Hội Nông dân thành phố Hải Phòng

Chủ đầu tư: Hội Nông dân TP Hải Phòng

Địa điểm thực hiện dự án: Khu nhà ở Anh Dũng VI, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Diện tích sử dụng đất: 8.492,0 m2

Nhà thầu QLDA và TVGS: Arcoma

Nhà thầu tư vấn thiết kế: B.I.C.O

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Thanh niên Hải Phòng

Xem thêm