QCVN : 01/2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng

Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành: “ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng" Ngày có hiệu lực: 04/4/2008

QCVN 04-1:2015/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà ở và công trình công cộng - Phần 1: Nhà ở

TCVN 4451:2012 Nhà ở – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia Ngày có hiệu lực: 28/12/2012

TCVN 4319:2012 Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia Ngày có hiệu lực: 28/12/2012

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc CQNN

Quyết định 27/VBHN-BTC ngày 04/7/2014 Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg có hiệu lực ngày 20/7 /1999 Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg có hiệu lực ngày 10/12/2006

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Ngày hiệu lực: 30/06/2015