Hợp nhất Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Hợp nhất Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định Số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017

Nghị định Số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính Phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng Ngày có hiệu lực: 01/06/2017

Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Ngày có hiệu lực: 15/8/2016

Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015

Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Ngày có hiệu lực: 10/02/2016

Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016

Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng Ngày có hiệu lực: 01/09/2016

Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng Ngày hiệu lực: 15/08/2016

Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở Ngày hiệu lực: 15/08/2016

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mt số điều của Luật Nhà ở

Ngày hiệu lực: 10/12/2015

Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công tnh xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày hiệu lực: 15/05/2016