Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015

Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Ngày có hiệu lực: 10/02/2016

Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015

Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng l

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công tnh xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày hiệu lực: 15/05/2016

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Luật Xây dựng 2014

Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội về xây dựng Ngày có hiệu lực: 01/01/2015