QCVN : 01/2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng

Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành: “ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng" Ngày có hiệu lực: 04/4/2008

QCVN 07-10:2016/BXD Công trình nghĩa trang

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật Ngày có hiệu lực: 01/5/2016

QCVN 07-9:2016/BXD Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật Ngày có hiệu lực: 01/5/2016

QCVN 07-8:2016/BXD Công trình viễn thông

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật Ngày có hiệu lực: 01/5/2016

QCVN 07-7:2016/BXD Công trình chiếu sáng

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật Ngày có hiệu lực: 01/5/2016

QCVN 07-6:2016/BXD Công trình cấp xăng dầu, khí đốt

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật Ngày có hiệu lực: 01/5/2016

QCVN 07-5:2016/BXD Công trình cấp điện

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật Ngày có hiệu lực: 01/5/2016

QCVN 07-4:2016/BXD Công trình giao thông

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật Ngày có hiệu lực: 01/5/2016

QCVN 07-3:2016/BXD Công trình hào và Tuy nen kỹ thuật

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật Ngày có hiệu lực: 01/5/2016