Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Ngày có hiệu lực: 15/8/2016

Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Ngày có hiệu lực: 10/12/2015

Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Ngày có hiệu lực: 10/12/2015

QCVN 04-1:2015/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà ở và công trình công cộng - Phần 1: Nhà ở

TCVN 4451:2012 Nhà ở – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia Ngày có hiệu lực: 28/12/2012

TCVN 4319:2012 Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia Ngày có hiệu lực: 28/12/2012

Luật Nhà ở 2014

Luật số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về nhà ở

Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở Ngày hiệu lực: 15/08/2016

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mt số điều của Luật Nhà ở

Ngày hiệu lực: 10/12/2015