Luật đất đai 2013

Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về đất đai Ngày có hiệu lực: 01/7/2014

Luật Nhà ở 2014

Luật số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về nhà ở

Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

Luật đấu thầu 2013

Luật số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về Đấu thầu Ngày có hiệu lực: 01/7/2014

Luật Xây dựng 2014

Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội về xây dựng Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Luật Đầu tư 2014

Luật số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đầu tư Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

Luật Đầu tư công 2014

Luật số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về Đầu tư công Ngày có hiệu lực: 01/01/2015