Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Ngày có hiệu lực: 01/3/2017

Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng Ngày có hiệu lực: 01/5/2016  

Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình Ngày có hiệu lực: 01/5/2016

Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng Ngày có hiệu lực: 01/5/2016

Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày hiệu lực: 01/05/2016

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản chi phí đầu tư xây dựng

Ngày hiệu lực: 01/05/2016

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày hiệu lực: 10/05/2015

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Ngày hiệu lực: 15/06/2015

Luật Xây dựng 2014

Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội về xây dựng Ngày có hiệu lực: 01/01/2015