Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Ngày có hiệu lực: 10/4/2015

Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016

Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Ngày có hiệu lực: 18/4/2016

Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015

Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư

Ngày hiệu lực: 20/11/2015

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đu tư

Ngày có hiệu lực: 27/12/2015

Luật Đầu tư 2014

Luật số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đầu tư Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

Luật Đầu tư công 2014

Luật số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về Đầu tư công Ngày có hiệu lực: 01/01/2015