HSMT xây lắp: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ (Mẫu số 02)

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015

Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Ngày hiệu lực: 15/02/2016

Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015

Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thu

Ngày hiệu lực: 15/01/2016

Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015

Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

Ngày có hiệu lực: 22/12/2015

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ngày hiệu lực: 10/12/2015

Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015

Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

Ngày hiệu lực: 15/04/2015

HSMT xây lắp: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (Mẫu số 01)

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/7/2016

Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)

Ngày hiệu lực: 01/10/2016

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Ngày hiệu lực: 01/08/2015